Protokoll årsmöte 19 januari 2017 föreningen Lyssna och Lär.docx (15,9 kB)

Cmd+V

Protokoll fört vid årsmöte 19 januari 2017

med föreningen Lyssna och Lär.

 

1.     Mötet ansågs behörigen utlyst.

2.     Kallelsen till mötet godkändes.

3.     Till ordförande för mötet valdes Jan Lännergren.

4.     Till sekreterare för mötet valdes Britta Wingård.

5.     Till att justera dagens protokoll valdes Karl-Johan Stark.

6.     Verksamhetsberättelsen för 2016, som skickats ut till medlemmarna, godkändes.

7.     Bokslut samt revisorns berättelse presenterades. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

8.     Mötet beslutade godkänna berättelsen och beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9.     Bo Antonsson, Jan Lännergren och Britta Wingård valdes till styrelseledamöter på två år.

10.  Eva-Lotta Grafman valdes till styrelseledamot på ett år. Gunnar Selstam och Gunnel Berlin kvarstår som styrelseledamöter på ett år.

11.  Karl-Johan Stark valdes till suppleant i styrelsen.

12.  Jan Lännergren valdes till föreningens ordförande.

13.  Mötet beslutade att styrelsen äger rätt att besluta om föreningens angelägenheter.

14.  Mötet beslutade att styrelsen inom sig fördelar arbetsuppgifter.

15.  Till revisorer valdes Sture Lybeck och Kent Christenson.

16.  Styrelsen ansvarar för förslag till valberedning.

17.  Årsavgiften för 2018 fastställdes till 50 kronor.

18.  Mötet avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse.

 

 

 

Kungshamn dag som ovan

 

 

 

Britta Wingård

 

Justeras

 

 

 

Karl-Johan Stark

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 50 kronor på vårt bankgiro nr 5034-3789

Skriv gärna epostadress på talongen.

 

Samtliga medlemmar får regelbundet ett nyhetsblad (Bulletin) till sin e-postadress. Skulle någon sakna epostadress skickas vanligt brev med Bulletinen. Man behöver dock inte vara medlem för att besöka våra föreläsningar.

 

Vi har en face-booksida som heter Lyssna & Lär: www.facebook.com/lyssnaochlar2015